QualityAustria

Forum ds. Środowiska i Energii

Forum ds. Środowiska i Energii

Forum ds. Środowiska i Energii

28 września 2017 odbyło się w Wiedniu 4 Forum ds. Środowiska i Energii. Myślą przewodnią tegorocznego spotkania było hasło:


            „Inteligentne kształtowanie przyszłości – wykorzystajmy zmiany jako szanse”.


Większość osób ma na co dzień styczność  ze zmianami w otoczeniu biznesowym, które powiązane są z wpływem na środowisko oraz korzystaniem z energii. Prelegenci tegorocznego Forum wskazywali kierunki i rozwiązania pozwalające na sprostanie pojawiającym się w ostatnim czasie wyzwaniom. Ich istotą jest przede wszystkim świadome rozwijanie działalności z uwzględnieniem nowych kierunków zmian w zakresie ekologicznych i energetycznych wymagań.

Z ramienia Quality Austria-Polska w wydarzeniu udział wzięli: Pan Mirosław Bienioszek - Prezes Quality Austria-Polska, Pan Michał Smagała - Dyrektor ds. Szkoleń, Marketingu i Public Relations oraz Pani Magdalena Gawarecka - auditor i trener z zakresu ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001.

 

 

Znaczenie „kontekstu organizacji”

Dipl.-Ing. Dr. Armin Baumgartner zaprezentował szerokie podejście do analizy kontekstu organizacji w odniesieniu do wpływu na środowisko, w którym poruszył również zagadnienia związane z produkcją, przesyłem i zużyciem energii. Szerokie spojrzenie na zagadnienie uwzględniało wzajemne powiązania i kierunki wpływu w następujący sposób: zagadnienia środowiskowe kształtują nasze plany i działania, a nasze działania mają zwrotny wpływ na środowisko i jego zmiany. Oznacza to tyle, że dostosowujemy nasze działania do wymagań prawnych i innych regulacji, a równocześnie mamy wpływ, poprzez zgłaszanie wniosków, uwag i sugestii, na kształt obowiązujących wymagań i regulacji. Aktywne uczestnictwo w kształtowaniu kontekstu organizacji oraz zrozumienie wzajemnych relacji pozwala na rozwój zarówno samej organizacji, jak i powiązanych z nią zainteresowanych stron.

 


Konfliktowy obszar pomiędzy kontekstem a osiągnięciami

Ing. Wolfgang Hackenauer poruszył w swojej prelekcji zagadnienie zużywania surowców i  ich efektywnego wykorzystywania. Przedstawiony przez niego model myślenia, którego istotę można zawrzeć w stwierdzeniu: „Należy dobrze wykonywać dobre produkty”, został logicznie powiązany z nowymi wymaganiami ISO 14001:2015 w zakresie: analizy kontekstu, wymagań i oczekiwań zainteresowanych stron oraz analizy ryzyka i szans w odniesieniu do wpływu organizacji na środowisko. Powiązanie przez prelegenta systemu oceny wyników i osiągania założonych celów z kontekstem organizacji ściśle wpisało się w hasło przewodnie Forum. Praktyczne rozwiązania i dalsze interpretacje Ing. Hackenauera można znaleźć  w  podręczniku „Das Praxishandbuch zur Umweltmanagementnorm” opracowanym przez ekspertów QUALITY AUSTRIA.

 


Praktyczne rozwiązania

Prezentacja praktycznych rozwiązań związanych z inwestycjami oraz zmianami organizacyjnymi opartymi na wymaganiach ISO 14001:2015 i ISO 50001 potwierdziła wcześniej prezentowane tezy dotyczące kreowania spójnych celów biznesowych, ekologicznych i efektywnych energetycznie. Prelegenci reprezentujący firmy: STRABAG, Institute for Integrated Quality Design (IQD), Johannes Kepler Universität opracowujący rozwiązania dla biznesu oraz organizację eccos22 promującą zrównoważony model biznesu oparty o wymagania ISO 26000, przedstawili rezultaty  zastosowanych rozwiązań. Pokazują one, że działania ograniczające zużycie energii, zasobów naturalnych oraz zmniejszające obciążenie środowiska, mogą prowadzić do zwiększenia konkurencyjności firmy, ograniczenia kosztów związanych z jej funkcjonowaniem oraz stworzenia korzystnego wizerunku. Wszyscy prelegenci wskazywali na bardzo ważny czynnik – kapitał ludzki, a zwłaszcza na kształtowanie i podnoszenie kompetencji oraz świadomości personelu. Dla każdej organizacji, która chce korzystać z innowacyjnych rozwiązań, tworzyć przyszłość na miarę swoich celów i strategii rozwoju niezbędny jest zespół, który opracuje plan działań i wprowadzi w życie zamierzenia. Nie mniej ważne jest wykorzystanie globalnego rynku i systemów łączności do zdalnego zarządzania urządzeniami i środkami transportu. Kompleksowa obsługa użytkownika w zakresie diagnostyki urządzeń, przeglądów okresowych, napraw i wymiany pozwala na zmianę podejścia do zarządzania wyposażeniem procesów.

 


Podsumowanie

Prezentowane podczas Forum zagadnienia, wraz z podsumowującą je prezentacją Axela Dicka na temat ewaluacji norm serii ISO 50000 i ISO 14000, wskazują na istotną rolę zarządzania energią i środowiskiem w realizacji głównych celów biznesowych. Zapewnienie stałego rozwoju kompetencji pracowników w tym zakresie oraz wykorzystanie dostępnych standardów to rozwiązanie niezbędne do tego, aby wykorzystać zmieniające się wymagania jako szansę dla organizacji.


 Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria