QualityAustria

Aktualne kierunki rozwoju w rewizji ISO 14001:2015

Aktualne kierunki rozwoju w rewizji ISO 14001:2015

Aktualne kierunki rozwoju w rewizji ISO 14001:2015

Na Spotkaniu Komitetu ISO w Tokio zmieniane było podejście oparte na ryzyku. Najbliższe Spotkanie odbędzie się już niedługo w Londynie. Quality Austria widzi centralne wyzwania przy kontekście, w rozważaniu cyklu życia i ocenie efektów działalności środowiskowej, w szczególności przy wskaźnikach stanu środowiska. Aktualne trendy pod względem Gospodarki Okrężnej (Circular Economy), Dyrektywy dotyczącej Ekoprojektowania i Śladu Środowiskowego Produktu (Product Environmental Footprint) będą przedstawiać nowe wymagania, które będą uwzględniane także w ramach zobowiązań zgodności.

 

Rewizja ISO 14001:2015 postępuje do przodu. Ostatnie Spotkanie Komitetu w Tokio przyniosło kilka zmian w Rozdziale 6 Planowanie (podejście oparte na ryzyku), w nowelizacji  terminologia  zostaje zbliżona do jednolitego  słownictwa w  „High-Level-Structure” i do projektu ISO 9001:2015.

Najbliższe międzynarodowe Spotkanie odbędzie się na koniec kwietnia w Londynie. Z ramienia qualityaustria  w spotkaniu wezmą udział Thomas Szabo jak i Axel Dick. Axel Dick jest osobą nominowaną także przy Austrian Standard Institute (Instytucie Standardów Austriackich) w Gremium ON K 226 „Narzędzia dla zarządzania środowiskowego“. qualityaustria przewiduje, że opublikowanie ISO 14001:2015 będzie miało miejsce we wrześniu 2015. Na podstawie wewnętrznych dyskusji i kalibracji naszym zdaniem  generalne wyzwania w  ISO 14001:2015 będą miały miejsce we wdrożeniu Rozdziału 4 Kontekst, w rozważaniu cyklu życia jak też w pomiarach efektów działalności środowiskowej. W Quality Austria dyskutuje się już intensywnie o spójnych kryteriach auditu i konkretnych przykładach dla dowodów z auditów.

 

Kontekst i stan środowiska według ISO 14001

Rozdział 4.1 projektu ISO 14001:2014 “Zrozumienie organizacji i jej kontekstu” mówi, że: „Organizacja musi określić zewnętrzne i wewnętrzne tematy/aspekty, które są istotne dla jej celu i oddziałują na jej zdolność do osiągnięcia zamierzonych wyników systemu zarządzania środowiskowego. Tematy te obejmują stany środowiska, które wpływają na organizacje i na które organizacja wpływa.” Z tego wynika, że organizacja musi sobie w przyszłości zadać pytanie, z jednej strony, które czynniki środowiskowe wpływają na organizację, a z drugiej strony jak z kolei organizacja wpływa na środowisko poprzez jej działalność, produkty i/lub usługi.

Istotnym elementem będą  wskaźniki stanu środowiska, aby odpowiednio określić sytuację początkową, wpływ na organizację i wpływ organizacji na stan środowiska.

Rozważanie cyklu życia – Postępy w  projekcie ISO 14001:2014 i na szczeblu UE

To wymaganie przewija się w normie jako myśl przewodnia. W 3.15 cykl życia jest zdefiniowany następująco: następujące po sobie i wzajemnie połączone fazy systemu produktowego, od pozyskania surowca lub jego wytworzenia z zasobów naturalnych, aż do postępowania po zakończeniu okresu eksploatacji. Rozważanie cyklu życia jest przywołane w obszarze zastosowania (Rozdział 1), przy aspektach środowiskowych (Rozdział 6.1.2) jak też przy planowaniu i sterowaniu otoczeniem w Rozdziale 8.1. Jednak nie będzie wymagany żaden szczegółowy ekobilans. Proste rozważenie cyklu życia jest wystarczające. Tutaj stawia się generalne pytanie, które kroki cyklu życia mogą być przez organizację weryfikowane lub na które może wpływać? To pytanie staje się dodatkowym wymiarem w przyszłości, jeżeli myślimy uwzględniać  aktualne i zorientowane na przyszłość dążenia na poziomie europejskim.

Komisja UE – Inicjatywa Zero Odpadów (Zero Waste Initiative)

Na jesień 2015 można oczekiwać nowej propozycji z opracowywanego zestawu celów do Inicjatywy Zero Odpadów. Tłem działań  jest fakt, iż Europa jest kontynentem bogatym w zasoby, niemniej opracowana strategia ma na celu  utrzymać surowce w cyrkulacji gospodarki tak długo jak to możliwe. Obok docelowej rewizji, można także oczekiwać programu działań z czasem trwania od 2 do 4 lat. Prawo dotyczące odpadów będzie z tym ściśle związane. Dalszymi motywami dla Gospodarki Okrężnej (Circular Economy) są:

 • redukcja negatywnych efektów środowiskowych,
 • wyczerpanie zasobów,
 • dochowanie bioróżnorodności,
 • redukcja zanieczyszczenia wody.

Strategia wyznacza cztery osie dla Gospodarki Okrężnej (Circular Economy):

 • wydobycie/pozyskanie surowców,
 • projektowanie produktu,
 • dystrybucja,
 • gospodarka odpadami na końcu cyrkulacji.


Przy projektowaniu produktu podstawą są 3 filary:

 • minimalizacja nakładu materiału przy wykonawstwie,
 • minimalizacja zużycia zasobów przy użytkowaniu,
 • zdolność naprawy.

Dalsze trendy

Drugim postępem jest to, że „Dyrektywa dot. Ekoprojektowania”  powinna być rozszerzana nie tylko na końcowe produkty i ale w przyszłości także na produkty B2B, a także  obok kryterium efektywności energetycznej powinna być także rozważona efektywność materiałowa.

Trzeci postęp może być określony jako rynek wewnętrzny UE dla zielonych produktów. Chodzi tutaj o Ślad Środowiskowy Produktów (PEF - Product Environmental Footprint) jako narzędzie informacji konsumenckiej. Z tego powinny w przyszłości wywodzić się standardy dla organizacji i produktów.  Obok “klasycznych” kategorii działań na rzecz środowiska (np.  Global Warming Potential Ozone Depletion Potential, ODP, Humantoxizität), powinny być także rozważone: drobny pył, promieniowanie, wyczerpanie zasobów (woda, złoża surowców). W 2013 roku rozpoczęto 27 projektów pilotażowych, które będą zakończone w 2016 roku.  

Konsekwencje

Te postępy na szczeblu prawnym zostaną zawarte najpóźniej przy zobowiązaniach prawnych (zobowiązania zgodności w ISO 14001:2014) tak aby dotyczyły  także organizacji, które nie posiadają systemów zarządzania środowiskiem certyfikowanych na zgodność z ISO 14001.

 

Autorzy oryginalnego tekstu:

DI Axel Dick, MSc
Prokurist Business Development
Umwelt und Energie
Public Relations
Quality Austria
Ing. Wolfgang Hackenauer, MSc
Netzwerkpartner
Produktmanagement Umwelt
Quality Austria

 

Tłumaczenie na podstawie: http://www.qualityaustria.comQuality Austria - Polska Sp. z o.o.

Quality Austria